Skip to main content
Till toppen

Sekretesspolicy

ALLMÄN FÖRKLARING OM SEKRETESS OCH DATASÄKERHET FRÅN SCANDEC

 

1. Introduktion

Scandec respekterar din integritet och du har alltid rätt att få dina personuppgifter skyddade. Personuppgifter kan vara ditt namn, telefonnummer, e-postadress och adress, men även andra uppgifter, såsom orderhistorik, förfrågningar m.m.

I detta allmänna uttalande om integritet och dataskydd från Scandec, ("detta uttalande") beskriver vi hur vi samlar in din personliga information, vad vi gör med informationen, med vem vi delar den, hur vi skyddar den och vilka val du har.

Detta uttalande innehåller allmänna regler och förklaringar. Den kompletteras med separata, specifika integritetspolicyer relaterade till speciella tjänster, verktyg, applikationer, webbplatser, portaler, marknadsföring (online), marknadsföringsaktiviteter, aktiviteter på sociala medier etc. som tillhandahålls eller drivs av eller på uppdrag av Scandec.

Detta allmänna uttalande gäller all personlig information som samlas in av (eller på uppdrag av) Scandec Systemer AS, Scandec Holding AS och Scandec System AB

Om du accepterar bestämmelserna i detta uttalande samtycker du till att vi behandlar din personliga information på de sätt som beskrivs i detta uttalande.

I slutet av detta uttalande hittar du definitioner av specifika nyckeltermer som används i detta uttalande, såsom personlig information, databehandling och bearbetningsansvarig.

 

 

 

2. Ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter

De enheter som är ansvariga för behandlingen av dina personuppgifter är:

Scandec Systemer AS
Trollåsveien 6
1414 Trollåsen
Norge

och

Scandec Holding AS
Trollåsveien 6
1414 Trollåsen
Norge

och

Scandec System AB
Enhagsslingan 6
18740 Täby
Sverige

3. Vem kan du kontakta?

Vi har etablerat en kontaktpunkt för sekretess och säkerhet som kommer att behandla dina frågor eller förfrågningar relaterade till detta uttalande, specifika integritetsmeddelanden eller din personliga information (och behandlingen av dessa).

För alla frågor eller förfrågningar angående utövandet av detta uttalande eller för att utöva dina rättigheter enligt beskrivningen i detta uttalande, kan du kontakta oss via kontaktpunkten för integritet och datasäkerhet:
personvern@scandec.no

 

 

 

4. Nyckelprinciper

Vi uppskattar att du anförtror oss din personliga information. Vi är skyldiga att behandla uppgifterna i enlighet med de lagar och förordningar som vid var tid gäller för behandling och lagring av Personuppgifter. De nyckelprinciper som Scandec bygger på är följande:

• Laglighet: Vi kommer alltid att följa gällande lagstiftning när vi samlar in din personliga information.

• Dataminimering: vi kommer att begränsa insamlingen av din personliga information till vad som är direkt relevant och nödvändigt för de syften för vilka den samlades in.

• Syftesbegränsningar: vi kommer endast att samla in din personliga information för specifika, explicita och lagliga ändamål och kommer inte att vidarebehandla din personliga information på ett sätt som är oförenligt med dessa ändamål.

• Noggrannhet: vi kommer att hålla din personliga information korrekt och uppdaterad.

• Datasäkerhet och skydd: Vi har implementerat tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa en lämplig nivå av datasäkerhet och skydd av personuppgifter. Åtgärderna ska förhindra varje obehörigt avslöjande eller åtkomst, oavsiktlig eller olaglig förstörelse eller förlust eller ändring samt varje annan olaglig form av databehandling.

• Åtkomst och rättelse: Vi kommer att behandla dina personuppgifter i enlighet med dina lagliga rättigheter.

• Lagringsbegränsning: Vi kommer att behålla din personliga information i enlighet med tillämpliga dataskyddslagar och förordningar, och inte längre än nödvändigt för de syften för vilka de samlades in.

• Skydd mot internationella överföringar: Vi vill säkerställa att de av dina personuppgifter som överförs utanför EES-området är tillräckligt skyddade.

• Säkerhetsåtgärder i förhållande till tredje part: Vi kommer att säkerställa att åtkomst till och överföring av Personuppgifter till tredje part utförs i enlighet med gällande lagar och med anpassade, avtalsenliga säkerhetsåtgärder.

• Laglig direktmarknadsföring och cookies: När vi skickar marknadsföringsmaterial till dig eller placerar cookies på din dator ser vi till att vi gör det i enlighet med gällande lagar.

5. Behandling av dina personuppgifter

I de fall vi behöver Personuppgifter från dig kommer vi alltid att informera dig tydligt om vilken information vi samlar in. Informationen kommer att lämnas för den specifika tjänsten i fråga i ett separat uttalande. Du har alltid rätt att när som helst återkalla ditt samtycke.

Enligt gällande integritetslagstiftning kan dina personuppgifter behandlas om:

• Du har gett oss ditt samtycke till syftet och databehandlingen (som beskrivs i integritetsmeddelandet relaterat till den särskilda behandlingen).

• Det är nödvändigt att uppfylla ett avtal som du är part i; eller

• Vi med sådan behandling har ett berättigat intresse som inte strider mot dina integritetsrättigheter.

• Det är ett lagstadgat krav.

6. För vilka ändamål behandlar vi dina personuppgifter

Vi kommer endast att behandla dina personuppgifter för specificerade, uttryckliga och lagliga ändamål och kommer inte att behandla personuppgifterna vidare på ett sätt som inte är i enlighet med dessa ändamål.

Sådana syften kan vara utförande av en beställning som du har lagt, förbättring av besök på en av våra webbplatser eller portaler, förbättring av våra produkter eller tjänster mer generellt, tillhandahållande av tjänster eller användning av applikationer, marknadsföringskommunikation och kampanjer, etc.

7. Underhåll av din personliga information

Det är viktigt för oss att ha personlig information som är korrekt och uppdaterad. Vänligen informera oss om eventuella ändringar eller fel i din personliga information så snart som möjligt genom att kontakta oss via kontaktpunkten för integritet och datasäkerhet (se punkt 3 «Vem kan du kontakta?»). Vi kommer att vidta rimliga åtgärder för att säkerställa att eventuella felaktigheter eller föråldrad personlig information raderas eller korrigeras.

 

 

8. Tillgång till din personliga information

Du har rätt att få tillgång till de personuppgifter vi behandlar och, om dina personuppgifter är felaktiga eller ofullständiga, att kräva rättelse eller borttagning av informationen. Om du behöver ytterligare information relaterad till dina integritetsrättigheter eller vill utöva någon av dessa rättigheter, vänligen kontakta oss via kontaktpunkten för integritet och datasäkerhet (se punkt 3, "Vem kan du kontakta?").

9. Hur länge vi lagrar din personliga information

Vi kommer att lagra din personliga information på ett sätt som följer tillämpliga integritetslagar. Vi kommer endast att lagra dina personuppgifter så länge som är nödvändigt för de ändamål vi behandlar eller för att följa lagens bestämmelser.

12. Spridning av personlig information

Beroende på syftet med vår insamling av personuppgifter kan vi komma att vidarebefordra dessa till följande kategorier av mottagare som då endast kommer att behandla personuppgifterna inom ramen för ändamålen:
a) I våra organisationer och vår varumärkesmiljö:
• Våra medarbetare;
• Våra dotterbolag;

• Våra leverantörer där du har köpt varor eller visat intresse för, fått erbjudanden eller på annat sätt efterfrågat information eller information.

• Våra finansieringspartners

b) Tredje parts affärsrelationer: -
Reklam, marknadsföringsbyråer: För att hjälpa oss leverera och analysera effektiviteten av våra kampanjer och kampanjer;

- Affärspartners: Till exempel betrodda företag som kan använda din personliga information för att förse dig med de tjänster och/eller produkter du har begärt och/eller som kan förse dig med marknadsföringsmaterial (förutsatt att du har samtyckt till att ta emot sådant marknadsföringsmaterial) . Vi ber sådana företag att alltid agera i enlighet med gällande lagar och detta uttalande samt att ha ett starkt fokus på att din personliga information är konfidentiell;

- Tjänsteleverantörer till Scandec: Företag som tillhandahåller tjänster för eller på uppdrag av Scandec, i syfte att tillhandahålla fördefinierade tjänster (till exempel kan Scandec dela din personliga information med externa leverantörer av IT-relaterade tjänster);

c) Andra tredje parter: - När så krävs enligt lag eller som en juridisk nödvändighet för att skydda Scandec:
• Att följa lagar, förfrågningar från myndigheter, domstolsbeslut, rättsliga förfaranden, skyldigheter relaterade till rapportering och inlämnande av information till myndigheter, etc;
• Att verifiera eller genomdriva efterlevnaden av Scandecs policyer och avtal; och
• För att skydda Scandecs och/eller deras kunders rättigheter, egendom eller säkerhet;

- I samband med företagstransaktioner: i samband med överlåtelse eller avyttring av hela eller delar av verksamheten, eller på annat sätt i samband med en sammanslagning, konsolidering, förändring av kontroll, omorganisation eller avveckling av hela eller delar av Scandecs verksamhet.

Observera att tredje parts mottagare som anges i punkterna b) och c) ovan, såväl som våra leverantörer - särskilt tjänsteleverantörer som erbjuder dig produkter och tjänster genom Scandecs tjänster eller applikationer eller genom sina egna kanaler - kan samla in personlig information från dig på sina egna vägnar. I sådana fall är dessa tredje parter ensam ansvariga för att kontrollera sådan personlig information och din hantering med dem är föremål för deras villkor.

14. Användning av sociala medier

Om du på en Scandecs webbplats, portal/app etc. använder en specifik inloggning från en social medieplattform (till exempel ditt Facebook-konto), kommer Scandec att registrera din personliga information tillgänglig på denna plattform. Din användning av en sådan plattform innebär att du uttryckligen har tillåtit att din personliga information kommuniceras och registreras av Scandec via denna plattform.


15. Överföring utanför EES-området

Dina personuppgifter kan komma att överföras till mottagare utanför EES för behandling av oss eller dessa mottagare utanför EES. I samband med eventuell överföring av dina personuppgifter till länder utanför EES-området som vanligtvis inte erbjuder samma nivå av datasäkerhet som inom EES, kommer Scandec att vidta nödvändiga, specifika åtgärder för att säkerställa en adekvat säkerhetsnivå för dina personuppgifter . Dessa åtgärder kan till exempel vara avtalsenliga, bindande klausuler som garanterar att säkerhetsnivån är adekvat.

16. Dina val och dina rättigheter

Vi vill vara så transparenta som möjligt så att du kan göra rätt val om hur du vill att vi ska använda dina personuppgifter.

• Din personliga information

Du kan alltid kontakta oss via kontaktpunkten för integritet (se punkt 3, "Vem kan du kontakta?") För att få reda på vilka personuppgifter vi har om dig. Under vissa omständigheter har du rätt att få de personuppgifter du har lämnat till oss i ett strukturerat, maskinläsbart format som är i normal användning. Du har även rätt att få dina personuppgifter överförda till en annan leverantör.

• Dina rättelser

Om du hittar fel i dina personuppgifter eller om de är ofullständiga eller felaktiga kan du be oss rätta eller komplettera dem.

• Dina begränsningar

Du har rätt att kräva begränsningar i behandlingen av dina personuppgifter.

• Dina invändningar

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till den fortsatta behandlingen av de personuppgifter du har gett oss genom att kontakta oss via kontaktpunkten för integritet och datasäkerhet. (Se punkt 3, "Vem kan du kontakta?")

Du kan vidare kräva att vi raderar information som berör dig (förutom där vi måste behålla information av skäl enligt bokföringslagen, garantier eller andra lagkrav). Naturligtvis har du också alltid rätt att skicka ett klagomål mot den som kontrollerar dina uppgifter till den norska datatilsynet.

17. Juridisk information

Kraven i detta uttalande kompletterar, och ersätter inte, alla andra krav enligt tillämpliga integritetslagar och datasäkerhetslagar. Om det finns en konflikt mellan vad som anges i denna deklaration och gällande lagar om integritet och datasäkerhet har gällande lagar företräde.

Scandec kan ändra detta uttalande när som helst. Vid omfattande förändringar kommer vi att meddela dig.

18. Definitioner

(a) Den personuppgiftsansvarige är den organisation som bestämmer syftet och behandlingsmetoden för dina personuppgifter. Ytterligare information kan ges till dig i en separat sekretesspolicy för den särskilda tjänst du tar emot eller kontaktar.

(b) Databehandlaren är den person eller organisation som behandlar dina personuppgifter på uppdrag av den personuppgiftsansvarige.

(c) Kontaktpunkt för integritet och datasäkerhet avser kontaktpunkten (dvs. en person utsedd av Scandec i den aktuella jurisdiktionen) för frågor eller förfrågningar angående detta uttalande och/eller behandlingen av dina personuppgifter. Om vi ​​inte ger dig annan information kan kontaktpunkten för integritet och datasäkerhet nås enligt beskrivningen i punkt 3 "Vem kan du kontakta om du har frågor eller önskemål?".

(d) EES-området betyder Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) (= EU:s medlemsländer + Island, Norge och Lichtenstein).

(e) Personlig information är all individuell information som är direkt relaterad till dig eller som ger en möjlighet att identifiera dig, såsom till exempel ditt namn, telefonnummer, e-postadress, din adress, anställningsförhållande, etc.

(f) Behandling innebär insamling, lagring, åtkomstkontroll och alla former av användning av din personliga information.

För mer information om integritet och GDPR från vår databehandlare och mjukvaruleverantör Gurusoft, klicka här.

Användarmeny